doanh nghiep bao hiem

http://tinbaohiem.vn/images/no-image.png

Trong năm 2017: thanh tra 8 doanh nghiệp bảo hiểm(30-12-2016)

Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH), Bộ Tài chính, 8 doanh nghiệp bảo hiểm đã được đưa vào danh sách thanh tra của  trong năm 2017 là: PTI, Bảo Minh, UIC,...

Xem chi tiết